Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή

Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή
Φωτογραφία του Γρηγόρη Νταλή : Από τα λιγνιτωρυχεία της Πτολεμαϊδας

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

Συνέβη να μην πληρώσουν στην Επίδαυρο


Στην Επιδραυρο εχει 12 ευρω εισοδο. Πηγαμε να περασουμε χωρις να πληρωσουμε, μας φωναξαν οι υπαλληλοι. Λεμε ειμαστε Ελληνιδες δεν πληρωνουμε. Ολοι πληρωνουν, λεει, αλλαξε ο κανονισμος απο το 1992. Τι με νοιαζει απο ποτε αλλαξε, του λεω, ειναι παρανομο να πληρωνω για να δω τα αρχαια μου. Λεει να κανετε τα παραπονα σας στην πολιτεια. Οχι του λεω, εμεις θα μπουμε και φωναξε την αστυνομια να μας συλλαβει.
Φυσικα μπηκαμε χωρις να πληρωσουμε

Στάλθηκε από την Στεφανία Λιγερού 

Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας: Στὸ ἀρ­χαῖ­ο πη­γά­δι
ΕΙΧΕ ΣΥΝΗΘΙΣΕΙ  νὰ παίρ­νει τὰ πράγ­μα­τά της καὶ νὰ φεύ­γει (μὲ ξέ­νη βα­λί­τσα). Εἶ­χε συ­νη­θί­σει νὰ ἐ­πι­στρέ­φει, ἀ­φοῦ προ­η­γου­μέ­νως εἶ­χε ἐ­πι­στρέ­ψει τὰ κλει­διὰ ποὺ ζη­τοῦ­σε πάν­τα μὲ τὸ πα­θι­α­σμέ­νο ὄ­νει­ρο τῆς εἰ­ρη­νι­κῆς συγ­κα­τοί­κη­σης. Εἶ­χε συ­νη­θί­σει νὰ τη­λε­φω­νεῖ κα­τό­πιν ἑ­ορ­τῆς καὶ νὰ ἐ­κλι­πα­ρεῖ, νὰ ὀρ­γί­ζε­ται μὲ τὰ πα­ρα­κά­λια της, νὰ ἐ­ξυ­βρί­ζει με­τα­με­λη­μέ­νη καὶ τέ­λος νὰ σι­ω­πᾶ μὲ τὰ χά­πια της. Πο­τὲ δὲν ἔ­κλαι­γε, πο­τέ.
       Ἦ­ταν ὄ­μορ­φη κο­πέλ­λα, χω­ρὶς ἰ­δι­αί­τε­ρη χά­ρη καὶ σχε­δὸν ἄ­γου­στη μὲς στὶς πιὸ χτυ­πη­τὲς μό­δες, ἀλ­λὰ μὲ ἀ­συγ­κρά­τη­το αἰ­σθη­σια­σμὸ καὶ ἀ­πί­θα­νη ἐ­λευ­θε­ρί­α ποὺ με­τα­μόρ­φω­νε τὸ πράγ­μα σὲ ζων­τα­νὸ ὀρ­γα­νι­σμὸ καὶ τὸ ζων­τα­νὸ σὲ πράγ­μα. Γνώ­ρι­ζε ἀ­π’­ἔ­ξω ὅ­λα τα τρα­γού­δια, λα­ϊ­κά, ἔν­τε­χνα καὶ ξέ­να. Μὰ εἶ­χε μπλέ­ξει μὲ τὰ γράμ­μα­τα καὶ νό­μι­ζε πὼς τὸ πνεῦ­μα εἶ­ναι ἄν­θη, χρώ­μα­τα καὶ ἐ­πι­κοι­νω­νί­α.
       Τὸ βλέμ­μα της δὲν ἔ­παυ­ε νὰ εἶ­ναι σκο­τει­νό, ἀ­κό­μη καὶ στὶς με­γά­λες χα­ρές της. Ἦ­ταν τὸ πη­γά­δι της, ἔ­λε­γε. Ἔ­πε­φτε μέ­σα κι ἔ­πρε­πε νὰ τσα­κι­στεῖς νὰ τὴν ἀ­νε­βά­σεις πά­νω. Ἔ­πρε­πε νὰ τὴν κρα­τᾶς πάν­τα γιὰ νὰ μὴν ξα­να­βου­τή­ξει. Ὅ­σο τὴν κρα­τοῦ­σες ἔ­ξω, ἔ­δι­νε με­γά­λη ἡ­δο­νή. Πι­στὴ σὰν πα­λαι­ὰ ψυ­χο­κό­ρη, τὰ ἀ­κρι­βὰ ἐ­σώ­ρου­χα δὲν τῆς πρό­σθε­ταν τί­πο­τε. Εἶ­χε τὶς γραμ­μὲς μιᾶς κα­λο­πε­ρι­ποι­η­μέ­νης φο­ρά­δας. Κι ὁ νοῦς της ἦ­ταν πάν­τα στὸ χω­ριὸ ὅ­που με­γά­λω­σε ἀ­νά­με­σα σὲ ψη­λο­κρέ­μα­στα βου­νὰ μ’ ­ἕ­να πλα­τὺ πο­τά­μι, ἀ­π’ ὅ­που ὅ­λοι ἤ­θε­λαν νὰ φύ­γουν γιὰ νὰ γυ­ρί­σουν πλού­σιοι.
       Ἦ­ταν ξε­χω­ρι­στή, ὅ­πως ὅ­λα τα πα­ρά­δο­ξα ποὺ γεν­νοῦν οἱ γά­μοι τοῦ πά­θους καὶ τῆς κοι­νο­το­πί­ας γιὰ τὰ ὁ­ποῖ­α ὅ­σο πε­ρισ­σό­τε­ρο μι­λᾶς, τό­σο πιὸ πα­ρά­δο­ξα γί­νον­ται.

Ασκήσεις θάρρους για τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Τσιρώνητης Ορνιθολογικής Εταιρείας

  
Για άλλη μια χρονιά, η κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε οριζόμενη από μια Ρυθμιστική Απόφαση υπογεγραμμένη μεν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνη, υπαγορευμένη δε από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας.  Δυστυχώς, για δεύτερη φορά στη θητεία του Υπουργού, η Ρυθμιστική φαίνεται να ορίζεται από ισχυρές πολιτικές πιέσεις, χωρίς να διασφαλίζει την προστασία ούτε των ειδών που θηρεύονται ούτε, φυσικά, και όλων των υπολοίπων ειδών πουλιών.

Κατά παράβαση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, το κυνήγι των πουλιών συνεχίζει να μην έχει ενιαία λήξη, ενώ εξακολουθεί να ασκείται την περίοδο που ορισμένα είδη έχουν ήδη ξεκινήσει το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς τις περιοχές αναπαραγωγής τους.

Η φετινή χρονιά ωστόσο φαινόταν στην αρχή να είναι διαφορετική, καθώς για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του κ. Τσιρώνη προέβη στον Εθνικό Διάλογο για το Κυνήγι. Ο περίφημος διάλογος απεδείχθη περίτρανα προσχηματικός,

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Σήμερα, στη διαπασών, σε ένα μέρος με μουσική παράδοση, όπως ο Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου


Ἄνα Μαρία Σούα (Ana Maria Shua): Τα­του­άζΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΜΕΡΟΣ τοῦ σώ­μα­τος, ἡ Ἰ­ε­ζά­βελ ὑ­πέ­μει­νε τὸν πό­νο ἑ­νὸς πε­ρί­τε­χνου τα­του­άζ. Πολ­λοὶ εἶ­ναι αὐ­τοὶ ποὺ πλη­ρώ­νουν γιὰ νὰ τὸ δοῦν. Ὅ­σοι ἔ­χουν κα­τα­φέ­ρει νὰ τὸ πε­ρι­γρά­ψουν, χά­ρη στὰ πλού­τη ἢ τὴν εὐ­λυ­γι­σί­α τους, μι­λᾶ­νε γιὰ ἕ­να χάρ­τη μὲ ἁ­πα­λὰ χρώ­μα­τα, φτι­αγ­μέ­να ἀ­πὸ ἕ­να μίγ­μα με­λα­νι­ῶν στὸ φυ­σι­κὸ χρῶ­μα τοῦ δέρ­μα­τος. Πά­νω στὸ χάρ­τη εἶ­ναι σχε­δι­α­σμέ­να τὸ ση­μεῖ­ο ὅ­που βρί­σκε­ται ὁ πα­ρα­τη­ρη­τὴς καὶ ἡ δι­α­δρο­μὴ πρὸς τὴν ἔ­ξο­δο.

Πη­γή (ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ): Ana Maria Shua, Casa des Geishas, Sudamericana, Buenos Aires, 1992.

Ἄ­να Μα­ρί­α Σού­α (Ana Maria Shua) (Μπουένος Ἄιρες, Ἀρ­γεν­τι­νή, 1951). Ἀ­πὸ τὶς πιὸ ἀ­ξι­ό­λο­γες καὶ δη­μο­φι­λεῖς συγ­γρα­φεῖς τῆς Ἀρ­γεν­τι­νῆς. Ἔ­χει ἐκ­δώ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­πὸ σα­ράν­τα βι­βλί­α καὶ θε­ω­ρεῖ­ται ἡ βα­σί­λισ­σα τοῦ μι­κρο­δι­η­γή­μα­τος στὴν ἰ­σπα­νι­κὴ γλώσ­σα.

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ : ΦΑΤΕ... ΣΚΥΛΙΑ!!!Ο  εν λόγω κύριος είναι δικτάτωρ της Βόρειας Κορέας και ….διδάκτωρ σκυλοφαγίας ! Όταν είχε πεθάνει ο μπαμπάς του είχε επιβάλλει το υποχρεωτικό κλάμα,  με αποτέλεσμα την παραγωγή των πιο τραγελαφικών φωτογραφιών της ιστορίας  με το  μαζικό  λαϊκό κίνημα να κλαίει και να οδύρεται ! Τώρα όμως επανήλθε δριμύτερος στην σουρεάλ πολιτική  συμπεριφορά χαρακτηρίζοντας σούπερ τροφή το κρέας των σκυλιών…. Υπενθυμίζω ότι προ ετών το AVAAZ είχε προωθήσει καμπάνια κατά της σκυλοφαγίας στην Ταϊκάνδη, κι ακόμη ότι στην περιοχή της ΝΑ  Ασίας συνηθίζεται η κατανάλωση των πιο απίθανων ζωϊκών ειδών, μεταξύ των οποίων τα φίδια, οι σκορπιοί κλπ.

Δεν ξέρω κατά πόσο οι παραπάνω  πρακτικές δικαιολογούν ή  ερμηνεύουν  τη συγκεκριμένη συμπεριφορά ενός δικτάτορα, αλλά πάντως η είδηση έχει ως εξής :

 «Το DPRK Today , κανάλι προπαγάνδας στο YouTube, ανέφερε πως το κρέας σκύλων έχεις περισσότερες βιταμίνες από τα υπόλοιπα, ενώ η εφημερίδα Korea Times υποστήριξε πως είναι το καλύτερο για το στομάχι και τα έντερα.

Μέσα στην όλη παράνοια του Κιμ Γιονγκ Ουν, το DPRK Today δίνει συμβουλές για το πώς να σκοτώνουν σκύλους, για να είναι το κρέας τους πιο γευστικό.

Η κρατική τηλεόραση, δε, έκανε ρεπορτάζ για εστιατόριο στην Πιονγιάνγκ, το οποίο σερβίρει σκύλους και είναι γεμάτο από πελάτες»…...


Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Όταν οι Νεράϊδες κυβερνούσαν τον κόσμο…
Το  Πρώτο Πανελλήνιο  Φεστιβάλ Παραμυθιού υπό τον ευρηματικό τίτλο «Όταν οι Νεράιδες κυβερνούσαν τον κόσμο»  πραγματοποιείται  
την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016, ώρα 21:00 μμ, στο θέατρο Παραμυθίας.
Θα μιλήσουν:
Γιάννης Σχινάς, Ομ. Καθηγητής, τ. πρύτανης Δ.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Μπούρας, συγγραφέας – κριτικός
Ανδρέας Παπαστάμου, διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Αλμπέρτα Τσοπανάκη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, συγγραφέας


Αποσπάσματα από το θεατρικό έργο «Όταν οι Νεράιδες κυβερνούσαν τον κόσμο» της Ελένης Αχιλλέως-Ανδριανοπούλου και σε σκηνοθεσία Μαίρης Χατζημιχάλη-Παπαλιού, θα διαβάσει η Αλμπέρτα Τσοπανάκη, ενώ αποσπάσματα από το Κρητικό παραμύθι από τη Σητεία «Το Χερομυλάκι» θα διαβάσει η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου, με συνοδεία κιθάρας από τον Μάνο Ραϊνάκη.
Θα ακολουθήσει Παιδική Χορωδία.

Στην όλη αυτή διαδικασία οι παρευρισκόμενοι θα κληθούν να καταθέσουν  ιδέες και  προτάσεις  για την οργάνωση του πρώτου Μουσείου Παραμυθιού στην Ελλάδα, που προβλέπεται να ονοματισθεί «Μια φορά κι έναν Καιρό»….

Το δρώμενο θα έχει ελεύθερη είσοδο και  θα λάβει χώρα στο Θέατρο Παραμυθίας ,  οδός Παραμυθίας 27 και Μυκάλης, Κεραμεικός
Kρατήσεις θέσεων: τηλ: 6949-24.10.51 & tsopanakialberta1@gmail.com
Κρατείστε εγκαίρως θέσεις, τα παραμύθια και η παραμυθία είναι πολύ ελκυστικά στην εποχή μας !